ملات ترمیمی پلیمری بتن با گرانروی بالا

ملات ترمیمی پلیمری بتن با گرانروی بالا ملاتی دو جزئی، جمع شدگی محدود، شامل دو جزء پودر و مایع پلیمری بوده و پس از اجرا نیاز به عمل آوری زیادی ندارد. ملات ترمیمی پلیمری بتن با گرانروی بالا قادر به ترمیم انواع آسیب‌های وارد شده به اعضای بتنی شامل آسیب‌های وارد شده ناشی از اجرا و بهره برداری و آسیب‌های وارد شده ناشی از شرایط محیطی مخرب است.

در این نوع مرمت ها به صورت معمول استفاده از ترمیم‌کننده‌های سیمانی از جمله ملات ترمیمی پلیمری بتن با گرانروی بالا توصیه می‌شوند. زیرا مواد تعمیراتی با بنیان اپوکسی بر خلاف مواد سیمانی، به دلیل تفاوت‌ در ضریب انبساط حرارتی با بتن در صورت به کارگیری در حجم یا ضخامت زیاد با بروز ترک و یا جداشدگی مواجه خواهند شد. بنابراین در صورتی که مواد ترمیم‌کننده پایه سیمانی، الزامات مقاومت‌های مکانیکی و چسبندگی را در سازه فراهم نمایند، از اولویت بیشتری برای تعمیر مقاطع بتنی برخوردار خواهند بود.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل