انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا ضمن کنترل حوادث و سوانح طبیعی، زندگی خود را از این خطرات ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است. کشور ما از نظر لرزه خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات و مستندات علمی از خطرپذیرترین مناطق جهان محسوب می شود. در سال های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات مرتبط با لرزه خیزی کشور و آموزش و ترویج فرهنگ طراحی و بهسازی لرزه ای صحیح مستحدثات ساختمان ها، تأسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی می توان تا حد مطلوبی تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش داد. در همین راستا یکی از برنامه های مهم برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله، برنامه مقاوم سازی ساختمان های دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی کشور است که تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و معیارهای فنی طراحی و بهسازی لرزه ای از جمله نیازها و ملزومات مهم آن محسوب می شود.
معاونت نظارت راهبردی آمور نظام فنی در راستای وظایف و مسئولیت های قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، تظام فنی و اجرایی کشور هیات محترم وزیران و برنامه مقاوم سازی ساختمان های دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی کشور، اقدام به تهیه و تدوین این نشریه با عنوان راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ایی سامانه برق رسانی نموده است. در تدوین این راهنما از استانداردها، آیین نامه ها و راهنماهایی مشابه موجود در دیگر کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، هندوستان و کشورهای اروپایی در کنار آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد شماره ۲۸۰۰ ایران و سایر آیین نامه ها و راهنماهای کشور استفاده شده است. حاصل کار، نشریاتی است که به عنوان راهنما تهیه شده و روال بارگذاری، طراحی و بهسازی لرزهای شریان های حیاتی را برای سطوح مختلف عملکرد ارایه می نماید. در مورد بسیاری از اجرای سازه ای و تعمیر سازهای السعی شده است تا معیارهای پذیرش و روند طراحی مناسب با شرایط ویژه کشور ایران عرضه شده و روش های جمع آوری اطلاعات، با شرایط کشور سازگاری لازم را داشته باشد. به دلیل تجربیات اندک در حوزه طراحی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی در دنیا و کشور و نیز تخصصی بودن موضوع، با وجود همه تلاش هایی انجام شده و همچنین زحمات کارگروه های فنی تخصصی در بررسی و اصلاح این راهنما، قطعا هنوز کاستی هایی در متن موجود است که انشاءا… کاربرد عملی و وسیع این نشریه توسط مهندسان و محققان، موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود.

این نشریه با عنوان ” راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی ” با هدف ارائه روش های ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی برای آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مولفه های آن تدوین شده است. در این راهنما کلیات در فصل اول ، روند و روش های ارزیابی لرزه ای در فصل چهارم و پنجم ارائه شده ست که می تواند راهنمای مناسبی برای کاربرا ن باشد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل