مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

ترمیم ستون بتنی جهت خوردگی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،ستون طبقه پارکینگ سازه به علت عوامل محیطی دچارخوردگی و قلوه کن شدگی شده است.طبق درخواست کارفرما جهت ترمیم و بازسازی ستون،عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،جهت ترمیم خوردگی ستون بتنی از ملات اپوکسی استفاده می‌گردد.راهکار ترمیم به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، پلاستر، گچ و… پاکسازی گردد.
• سطح بتن آسیب دیده و سنگدانه شل باید توسط ابزاری چون چکش، فرز و… جمع آوری گردد.
• برای اطمینان از اتصال ماده ترمیمی، می‌توان شکاف‌هایی با عمق،طول و عرض معین را با ابزاری چون فرز بر روی سطح آسیب دیده بتن ایجاد کرد.
• مواد ترمیمی اپوکسی باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• ملات ترمیمی اپوکسی باید توسط ماله و یا کاردک به سطح آسیب دیده بتن اعمال گردد.
• بعد از سخت شدن مواد ترمیمی، برای مطابق سازی بتن ترمیمی با بتن موجود، می‌توان با ابزاری چون فرز، سطح بتن را ساب زد.
نکته:برای اطلاع از نحوه ترکیب مواد اپوکسی ترمیمی، شرایط دمایی و رطوبتی مناسب جهت اجرا و… از دیتاشیت ماده استفاده گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط