مشخصات پروژه

نوع سازه

مخزن

نوع مصالح

بتن

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

ترمیم دیواره ترک خورده مخزن

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،دیواره مخزن بتنی در وجه خارجی به علت بتن ریزی نامناسب و همچنین عدم رعایت ضوابط در بتن ریزی هوای گرم،دچار ترک خوردگی شده است. طبق درخواست کارفرما برای ترمیم و مرمت دیواره مخزن،عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته دراین پروژه، برای ترمیم و مرمت دیواره مخزن از روش تزریق رزین و اپوکسی استفاده می‌گردد. راهکار ترمیم به شرح زیر ارائه می‌گردد :
• سطح بتن باید توسط ابزاری چون چکش،فرز،فرچه سیمی و… از هرگونه آلودگی نظیر پوسته نازک کاری،گچ،رنگ،پلاستر و… پاکسازی گردد.
• درون شکاف باید توسط فشار هوا تمیز شود.
• مواد اپوکسی و رزین باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• ترک‌های ریز باید توسط ابزاری چون ماله و کاردک از مواد ترمیمی اپوکسی پر گردد.
• در ترک‌های گسترده باید خطوطی مورب به طول 10 سانتی متر توسط ابزاری چون سنگ تراش و فرز به طوری که شکاف را قطع کند ایجاد گردد.
• در امتداد و انتهای این خطوط ایجاد شده باید سوراخ‌هایی با قطر و عمق تعیین شده در نقشه طرح ایجاد گردد.
• عملیات دوخت در شکاف‌های گسترده برای اطمینان از نحوه اتصالات مواد ترمیمی اپوکسی به بتن است .
• مواد اپوکسی توسط ماله و کاردک به داخل شکاف ها اعمال گردد و سپس پکرها در فواصل معینی از بالا به پایین بر روی شکاف نصب گردد و رزین از اولین پکر تزریق و هنگام بالا آمدن ماده رزین از پکر دوم،پکر اول را بسته و باری دیگر رزین را از پکر دوم تزریق می‌کنیم و به همین ترتیب تا آخرین پکر این عملیات را انجام می‌دهیم.
• پکرها باید از شکاف جدا گردد و باری دیگر سطح بتن دیوار برشی با مواد اپوکسی توسط کاردک و ماله پوشش داده شود.
نکته: نحوه ترکیب مواد اپوکسی و رزین،فواصل پکرها،عمق و طول و نحوه ایجاد خطوط دوخت و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط