مشخصات پروژه

نوع سازه

مخزن آب

نوع مصالح بتنی
المان سازه ای

دیواره مخزن آب

درخواست کارفرما

ترمیم دیواره مخزن آب جهت آب بندی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،مخازن آب به علت شرایط محیطی مرطوب و قرارگیری در معرض خوردگی باید در برابر نفوذ آب تقویت گردند .طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی جهت ترمیم شروع گردید.

-طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سطح بتن به علت قرارگیری در معرض رطوبت دچار ترک های سطحی شده است.برای ترمیم از مواد ترمیم بتن و مواد آب بند استفاده می‌گردد. راهکار ترمیم به شرح زیر است :
• سطح بتن باید با استفاده از ابزاری چوت چکش،فرچه سیمی و… از هرگونه آلودگی پاکسازی شود.
• ماده اپوکسی باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• ماده ترمیمی اپوکسی توسط کاردک و ماله به روی ترک‌های سطحی اعمال گردد.
• بعد از گیرش مواد ترمیمی اپوکسی باید سطح بتن را با مواد آب بند ، آغشته کرد تا از نفوذ آب به داخل بتن جلوگیری گردد.
نکته مهم : روش مصرف مواد آب بند، مواد ترمیمی اپوکسی،نسبت به ضخامت و طول ترک خوردگی و شرایط محیطی هر پروژه تغییر می‌کند. درواقع برای استفاده از این مواد باید طرحی متانسب با پروژه، توسط مهندسین طراح اعمال گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط