مشخصات پروژه

نوع سازه مسکونی
نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

ترمیم جهت ایجاد ترک خوردگی در ناحیه دیوار برشی در نمای خارجی سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه در منطقه‌ای گرمسیر واقع شده است و به همین دلیل با عدم رعایت بتن ریزی طبق ضوابط و افزودن آب زیاد در هنگام بتن ریزی و عوامل متعدد دیگر، دیوار برشی دچار ترک خوردگی‌های ریز و گسترده در سطح شده است .طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی در جهت ترمیم شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای ترمیم ترک‌ها از ماده ترمیمی اپوکسی استفاده می‌گردد.راهکار ترمیم به شرح زیر است :
• سطح بتن باید توسط ابزاری چون چکش، فرز، فرچه سیمی و… از هرگونه آلودگی نظیر پوسته نازک کاری، گچ، رنگ، پلاستر و… پاکسازی گردد.
• درون شکاف باید توسط فشار هوا تمیز شود.
• مواد اپوکسی و رزین باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• ترک‌های ریز باید توسط ابزاری چون ماله و کاردک با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• در ترک‌های گسترده باید شکاف‌های مورب به طول 10 سانتی متر توسط ابزاری چون سنگ تراش و فرز به طوری که شکاف را قطع کند ایجاد گردد.
• در امتداد و انتهای این خطوط ایجاد شده باید سوراخ های با قطر و عمق تعیین شده در نقشه طرح ایجاد گردد.
• عملیات دوخت در شکاف‌های گسترده برای اطمینان از نحوه اتصالات مواد ترمیمی اپوکسی به بتن است .
• مواد اپوکسی توسط ماله و کاردک به داخل شکاف ها اعمال گردد و سپس پکرها در فواصل معینی از بالا به پایین بر روی شکاف نصب گردد و رزین از اولین پکر تزریق و هنگام بالا آمدن ماده رزین از پکر دوم، پکر اول را بسته و از پکر دوم مجدد تزریق گردد و به همین ترتیب تا آخرین پکر این عملیات را انجام شود.
• در نهایت پکرها باید از شکاف جدا گردد و باری دیگر سطح تر‌ک‌ها باید با مواد اپوکسی ترمیم گردد .
نکته: نحوه ترکیب مواد اپوکسی و رزین، فواصل پکرها ، عمق و طول و نحوه ایجاد خطوط دوخت و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط