مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون، دیوار برشی و فونداسیون

درخواست کارفرما

مقاوم سازی ستون ها، فونداسیون و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان جهت بازسازی کامل

راهکار

مقاوم سازی ستون ها با استفاده از ژاکت بتنی
مقاوم سازی فونداسیون با افزایش ضخامت فونداسیون
افزودن دیوار برشی به منظور افزایش سختی در جهت ضعیف قاب خمشی سازه جهت مقاوم سازی لرزه ای

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط