مشخصات پروژه

نوع سازه

تونل

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیواره تونل

درخواست کارفرما

ترمیم خوردگی و ضعف در سیستم دیواره بتن

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، سازه تونل به علت عمر زیاد و قرارگیری در مجاورت رطوبت و ایجاد زلزله های پی در پی در منطقه،دچار ضعف و خوردگی شده است . طبق درخواست کارفرما عملیات طراحی و ارزیابی سازه شروع می‌گردد .

– طبق ارزیابی های صورت گرفته برای مقاوم سازی و ترمیم دیواره تونل، از روش شاتکریت استفاده می‌گردد . راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• کلیه سطوح بتنی باید ارزیابی شود و در نتیجه تمامی ترک ها، خوردگی ها و… توسط مواد ترمیمی اپوکسی تعمیر گردد .
• تمامی میلگرد هایی که به علت از بین رفتن پوشش بتن نمایان شده اند باید عاری از هرگونه آلودگی شده و توسط ماده ضد زنگ، از زنگ زدگی‌های آتی در امان قرار گیرد و سپس سطح بتن توسط مواد اپوکسی ترمیم گردد .
• بعد از عملیات ترمیم سطح بتن باید سطح کلی بتن عاری از هرگونه گرد و غبار و آلودگی و… گردد. این کار را می‌توان توسط ابزاری چون دستگاه هوا، فرچه سیمی و ماسه پاشی خشک و… انجام داد .
• سوراخ های جهت قرار گیری میلگرد دوخت بنا بر قطر، عمق و فواصل معین باید ایجاد گردد .
• میلگرد هایی با حداقل قطر 6 میلی متر و طول 30 سانتی متر ، توسط چسب کاشت میلگرد در سوراخ کاشت شده و سپس باید قسمت آزاد میلگرد 180 درجه خم گردد .
• سپس شبکه میلگرد ها نصب می‌گردد .
• بتن پاششی با ضخامت درج شده در نقشه اجرایی به صورت تر، توسط دستگاه پاشیده می‌گردد .
• توجه شود که در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد، بتن ریزی انجام نشود .
نکته : مشخصات فنی و اجرایی شبکه آرماتور، میلگرد گزاری، بتن پاششی و… همگی باید مطابق با شرایط پروژه، توسط کارشناسان طراحی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط