مشخصات پروژه

نوع سازه

اداری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

میراگر

درخواست کارفرما مقاوم سازی به دلیل اهمیت سازه
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، کارفرما به دلیل اهمیت بالای کاربری سازه قصد دارد تا آن را در برابر زلزله بهسازی کند. .طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی نیز شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای اجرای عملیات بهسازی لرزه‌ای از میراگرهای تسلیمی استفاده می‌گردد.زیرا این عضو در قاب سازه باعث می‌شود که تغییر شکل و همچنین سختی عضوها افزایش یابد.زیرا انرژی و نیروی جانبی وارد شده به سازه صرف تسلیم و رفتار غیرخطی در قطعات بکار رفته می‌شود.در نتیجه سازه رفتاری مناسب‌تر در برابر نیروهای جانبی وارد شده،از خود نشان می‌دهد.راهکار بهسازی به دو دسته طراحی و اجرا تقسیم می‌شود که به شرح زیر است :

مرحله طراحی

گام 1 : تعیین میزان کاهش در برش پایه نیرو زلزله و ضریب کاهش میرایی
گام 2 : تعیین درصد میرایی بهرانی هدف
گام 3 : انتخاب شکل بادبند و جانمایی میراگر در دهانه‌های مجاز
گام 4 : تعیین سختی موثر میراگر
گام 5 : انجام تحلیل خطی و مقایسه سختی موثر میراگرها با استفاده از نیروها و تغییر مکان‌های میراگر بدست آمده از تحلیل با مقادیر فرض شده .
گام 6 : محاسبه درصد میرایی کل سازه
گام 7 : طراحی عضو
گام 8 : ادامه دادن فرآیند طراحی تا بدست آوردن مقطع بهینه .

مرحله اجرا

• در صورت تایید و اطمینان از طراحی نقشه‌هایی اجرایی به تیم عملیاتی منتقل می‌گردد.
• تیم عملیاتی طبق نقشه،جانمایی سیستم‌های میراگر تسلیمی را شناسایی و سپس آن قسمت از سازه را برای نصب میراگرها تخریب و یا آماده سازی می‌کنند.
• بعد از نصب عضو میراگر تسلمی باید تست جهت اطمینان از پروسه اجرایی انجام گردد.
نکته : تمامی پروسه عملیات طراحی،نصب،تست و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط