مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون
دیوار برشی

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت محوری و خمشی ستون های بتنی به دلیل مقاومت فشاری پایین بتن مصرفی

راهکار

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی و افزودن دیوار برشی به دلیل دریفت بیش از حد سازه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط