مشخصات پروژه

نوع سازه

پارکینگ طبقاتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

افزایش مقاومت ستون‌ها به علت اضافه شدن یک طبقه پارکینگ

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، سازه نوعی پارکینگ طبقاتی است.کارفرما قصد اضافه کردن یک طبقه پارکینگ به روی آخرین طبقه را دارد.بنابراین، عضوهای سازه که از نوع قاب خمشی هستند باید تقویت شوند. بنا به درخواست کارفرما  عملیات‌ارزیابی و طراحی جهت مقاوم سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم سازی ستون های پارکینگ از ژاکت بتنی استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• برای تقویت سازه در راستای خمشی، باید روکش بتنی جدید در سقف‌های بعدی هم ادامه یابد. اما اگر سازه فقط برای برش تقویت گردد، لازم به ادامه دادن روکش بتنی جدید در سقف‌ها نیست. به جهت اضافه شدن نیروی محوری حاصل شده از ایجاد طبقه، ستون سازه باید در راستای خمشی تقویت گردد.
• برای چسبندگی بتن جدید به بتن قدیم،باید سطح بتن قدیم زبر شود و برای اتصال بهتر می‌توان از کاشت میخچه یا چسب کاشت اپوکسی در فواصل 30 تا 50 سانتی متر استفاده نمود.
• میلگرد‌های طولی اضافی که معمولا درچهارگوشه قرارمی‌گیرند،در هنگام عبور از سقف نباید به تیرها برخورد کنند.
• برای تامین ظرفیت برشی می‌‍‌توان خاموت ها را اضافه کرد.
• خم خاموت ها باید دارای طول کافی و با حداقل زاویه 135 درجه باشد.
• برای اجرای بتن، بهتر است از قالب بندی و بتن خود متراکم استفاده شود.
• ارتفاع قالب در هر مرحله از بتن ریزی،به گونه ای باشد که امکان تراکم پذیری در بتن برآورد گردد.
• مشخصات فنی مصالح جدید، باید برابر و یا بیشتر از مصالح موجود باشد.
• توصیه می‌گردد مقاومت فشاری روکش بتنی جدید، 5 مگاپاسکال بیشتر از بتن موجود باشد.
• حداقل ضخامت روکش بتنی جدید، 10 سانتی متر در نظر گرفته شود.
• حداقل و حداکثر قطر خاموت‌ها باید به ترتیب 8 و 14 میلی متر باشد.
• بعد از آماده سازی سطح بتن ستون،باید آرماتور گزاری در فواصل معین و مندرج در نقشه اجرایی طرح انجام گردد. سپس آرماتورگزاری در فنداسیون و سقف ادامه یابد و در نهایت بتن ریزی انجام گردد.برای بتن ریزی در قسمت فوقانی‌ستون و ناحیه اتصال می‌توان از شاتکریت استفاده کرد.
• در نهایت،برای اطمینان از مقاوم سازی باید تست هایی مقاوتی انجام گیرد.
نکته: تمامی ابعاد میلگرد ها، ضخامت روکش بتنی جدید، نحوه اتصالات و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد .

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط