مشخصات پروژه

نوع سازه

آموزشی

نوع مصالح

مصالح سازه بنایی

المان سازه ای

دیوار مصالح بنایی

درخواست کارفرما

ترمیم و مقاوم سازی دیوار سازه جهت فرسودگی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،ساختمان از مصالح‌بنایی تشکیل شده است. به مرور زمان دیوارها فرسوده شده و برای افزایش ظرفیت باربری نیاز به تقویت دیوارها دارد. طبق درخواست کارفرما فرآیند ارزیابی و مقاوم سازی شروع می‌گردد.

– طبق‌ ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی از عملیات شاتکریت استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر می‌باشد :
• ابتدا باید سطح سیمانی، پوسته نازک و مواد چسبنده روی دیوار توسط ابزار مشخص برداشته و به طور کامل از هرگونه آلودگی پاک گردد.
• سوراخی به عمق 30 سانتی متر و در زاویه 30 درجه،بدون آنکه آسیبی به سطح آجری برسد ایجاد گردد.
• حداقل قطر میلگرد دوخت 6 میلی متر و سطح آن باید آجدار باشد.
• طول آزاد میلگرد دوخت حداقل باید 10 سانتی متر باشد، طبق این نکته طول کلی میلگرد دوخت برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته شود.
• انتهای میلگرد‌های دوخت باید دارای خم 180 درجه باشد تا شبکه آرماتور بتواند در داخل این میلگردها مهار شود.
• فاصله‌ی افقی و عمودی شبکه میلگردها، نباید از 50 سانتی متر بیشتر باشد. بنا بر شرایط این پروژه فاصله افقی و عمودی میلگردها به ترتیب 25 و 50 سانتی متر تعیین گردد.
• میلگردهای دوخت، توسط چسب کاشت میلگرد نصب گردد.
• شبکه میلگردها در فواصل تعیین شده نصب گردد.
• در نهایت عملیات بتن پاششی با ضخامت 10 سانتی‌متر شروع می‌شود. توجه شود که نباید در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد بتن ریزی صورت بگیرد.
نکته :مشخصات فنی و اجرایی شبکه آرماتور، میلگرد گزاری، بتن پاششی و… همگی باید مطابق با شرایط پروژه، توسط کارشناسان طراحی گردد .

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط