مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

میراگر

درخواست کارفرما

بهسازی لرزه‌ای

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت اهمیت کاربری و همچنین لرزه خیزی منطقه و وقوع زلزله‌های پی‌درپی نیاز به عملیات‌بهسازی لرزه‌ای دارد.طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی نیز شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، برای اجرای عملیات بهسازی لرزه‌ای از میراگرهای تسلیمی استفاده می‌گردد.زیرا این عضو در قاب سازه باعث می‌شود که تغییر شکل و همچنین سختی عضوها افزایش یابد.زیرا انرژی و نیروی جانبی وارد شده به سازه صرف تسلیم و رفتار غیرخطی در قطعات بکار رفته می‌شود.در نتیجه سازه رفتاری مناسب‌تر در برابر نیروهای جانبی وارد شده، از خود نشان می‌دهد. راهکار بهسازی به دو دسته طراحی و اجرا تقسیم می‌شود که به شرح زیر است :

مرحله طراحی

گام 1 : تعیین میزان کاهش در برش پایه نیرو زلزله و ضریب کاهش میرایی
گام 2 : تعیین درصد میرایی بهرانی هدف
گام 3 : انتخاب شکل بادبند و جانمایی میراگر در دهانه‌های مجاز
گام 4 : تعیین سختی موثر میراگر
گام 5 : انجام تحلیل خطی و مقایسه سختی موثر میراگرها با استفاده از نیروها و تغییر مکان‌های میراگرهای بدست آمده از تحلیل با مقادیر فرض شده .
گام 6 : محاسبه درصد میرایی کل سازه
گام 7 : طراحی عضو
گام 8 : ادامه دادن فرآیند طراحی تا بدست آوردن مقطع بهینه .

مرحله اجرا

• در صورت تایید و اطمینان از طراحی،نقشه‌هایی اجرایی به تیم عملیاتی منتقل می‌گردد.
• تیم عملیاتی طبق نقشه،جانمایی سیستم‌های میراگر تسلیمی را شناسایی و سپس آن قسمت از سازه را برای نصب میراگرها تخریب و یا آماده سازی می‌کنند.
• بعد از نصب عضو میراگر تسلمی باید تست جهت اطمینان از پروسه اجرایی انجام گردد.
نکته : تمامی پروسه عملیات طراحی، نصب، تست و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط