مشخصات پروژه

نوع سازه

آموزشی

نوع مصالح

مصالح بنایی مسلح

المان سازه ای

دیوار پیرامونی

درخواست کارفرما

مقاوم سازی به علت قدیمی بودن سازه و فرسودگی

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، سازه از نوع مصالح بنایی مسلح است. سازه کاربری آموزشی دارد و به علت عمر زیاد دچار فرسودگی در دیوار های پیرامونی شده است . طبق درخواست کارفرما باید عملیات ارزیابی و طراحی برای مقاوم سازی سازه شروع گردد .

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، برای مقاوم سازی از روش شاتکریت و ایجاد شبکه میلگردی استفاده می گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• ابتدا باید سطح سیمانی، پوسته نازک و مواد چسبنده روی دیوار توسط ابزار مشخص برداشته و به طور کامل از هرگونه آلودگی پاک گردد .
• سوراخی به عمق 30 سانتی متر و در زاویه 30 درجه، بدون آنکه آسیبی به سطح آجری برسد ایجاد گردد .
• حداقل قطر میلگرد دوخت 6 میلی متر و سطح آن باید آجدار باشد .
• طول آزاد میلگرد دوخت حداقل باید 10 سانتی متر باشد، طبق این نکته طول کلی میلگرد دوخت برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته شود .
• انتهای میلگرد‌های دوخت باید دارای خم 180 درجه باشد تا شبکه آرماتور بتواند در داخل این میلگرد ها مهار شود .
• فاصله افقی و عمودی شبکه میلگرد ها، نباید از 50 سانتی متر بیشتر باشد. بنا بر شرایط این پروژه فاصله افقی و عمودی میلگرد ها به ترتیب 25 و 50 سانتی متر تعیین گردد .
• میلگرد های دوخت، توسط چسب کاشت میلگرد نصب گردد .
• شبکه میلگرد ها در فواصل تعیین شده نصب گردد .
• در نهایت عملیات بتن پاششی با ضخامت 5 سانتی متر شروع می شود . توجه شود که نباید در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد بتن ریزی صورت بگیرد .
نکته :  مشخصات فنی و اجرایی شبکه آرماتور، میلگرد گزاری، بتن پاششی و… همگی باید مطابق با شرایط پروژه، توسط کارشناسان طراحی گردد .

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط