مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح بتنی
المان سازه ای دال
درخواست کارفرما

افزایش عمر مفید سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، سازه به علت کاربری تجاری،برای مالک اهمیت زیادی دارد و در همین راستا قصد افزایش طول عمر سازه را کرده است.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای تقویت ظرفیت خمشی دال از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد. در واقع الیاف کربن باعث می‌شود ظرفیت فشاری بتن افزایش یابد و به همین دلیل تا زمانی که بتن ظرفیت فشاری را از دست ندهد، الیاف کربن هم به کشش نمی افتد و طبق همین مکانیزم، نصب چنین الیافی باعث افزایش ظرفیت خمشی می‌گردد.راهکار مقاوم سازی با این الیاف به شرح زیر است :
• قبل از مقاوم سازی سازه،سطح نازک کاری دال بتنی باید جمع آوری گردد.
• سطح دال بتنی باید توسط ابزاری چون چکش، فرچه سیمی، سنگ تراش و… از هرگونه آلودگی نظیر گچ، پلاستر، رنگ، چربی و… پاکسازی گردد.
• ترک‌ها و آسیب‌‍های بتن قبل از مقاوم‌سازی، باید به وسیله مواد ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• به علت گسترده بودن برخی از ترک‌های سطح بتن، عملیات دوخت صورت گردد.
• الیاف کربن تک جهته به علت دو طرفه بودن دال و گیردار بودن اتصالات ‌باید به ترتیب در دوجهت طولی و عرضی و در ناحیه فوقانی دال نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیر قابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته، باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش الیاف کربن تک جهته، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری الیاف کربن تک جهته و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط