مشخصات پروژه

نوع سازه

بیمارستان

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

کف سازه

درخواست کارفرما

مقاوم سازی جهت ایجاد بازشو

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته دراین پروژه،دال سازه به دلیل ایجاد بازشو در راستای ظرفیت خمشی و برشی تضعیف شده است. به همین جهت درخواستی مبنی بر مقاوم سازی سازه در راستای ظرفیت خمشی و برشی از سوی کارفرما ارائه شده است.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی خمشی و برشی سازه می‌توان از الیاف کربن تک جهته استفاده کرد.استفاده از این الیاف علاوه برمقاوم‌سازی ظرفیت خمشی و برشی،به علت وزن کمی که داردباعث کاهش جرم موثر لرزه‌ای سازه سازی می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است:

  • ابتدا سطح دال بتنی باید از آلودگی ها و نازک کاری‌ها پاکسازی گردد.
  • تمامی سطوح آسیب دیده بتن توسط مواد ترمیمی اپوکسی بازسازی گردد.
  • مواد چسباننده طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
  • به دلیل دو طرفه بودن دال و همچنین گیردار بودن اتصالات در این پروژه، الیاف FRP باید در دوجهت عرضی و طولی دال و در وجه فوقانی نصب گردد . اما به دلیل تامین مقاومت در اطراف بازشو،الیاف کربن را می‌توان بصورت شش ضلعی به طوری که بازشو در مرکز آن قرار گیرد،نصب کرد.
  • سطح دال بتنی و سطح الیاف FRP باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
  • الیاف آغشته شده به مواد چسباننده باید به سطح بتنی دال نصب گردد.
  • بعد از سخت شدن مواد مقاوم سازی،باید آزمایشاتی جهت اطمینان از عملکرد مقاوم سازی انجام گردد.

نکته: ابعاد الیاف FRP، راستای نصب الیاف، شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای عملیات اجرایی و… باید توسط مهندسین طراح نسبت به شرایط پروژه ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط