مشخصات پروژه

نوع سازه اداری
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای ستون
درخواست کارفرما مقاوم سازی جهت تغییر کاربری سازه
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما قصد تغییر کاربری سازه از اداری به درمانی را دارد.به طبع تغییر کاربری سازه مسلما بارهای وارده به سازه نیز افزایش می‌یابد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی جهت افزایش مقاومت باربری سازه شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی ستون‌ها از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• جهت افزایش ظرفیت برشی،الیاف کربن تک جهته باید در نواحی بحرانی تعیین شده بصورت U شکل و عمود بر راستای طولی ستون نصب گردد.
• جهت افزایش ظرفیت خمشی،الیاف کربن تک جهته در نواحی بحرانی تعیین شده که در کشش هستند،باید بصورت موازی با محور طولی ستون نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح بتن و سطح الیاف باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته بعد از نصب بر روی سطح بتنی باید توسط غلتک حباب گیری گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم سازی، تست های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد، تعداد لایه های الیاف ، نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط