مشخصات پروژه

نوع سازه تجاری
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای دال
درخواست کارفرما تقویت دال
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت عمر زیاد در ناحیه دال دچار افت ظرفیت خمشی و برشی شده است.طبق درخواست کارفرما جهت افزایش عمر سازه،عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی دال از الیاف کربن تک جهته‌استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر روغن،رنگ،پلاستر و… گردد.سپس تمامی ترک‌ها توسط مواد ترمیم کننده اپوکسی،تعمیر گردد.
• به دلیل گیردار بودن اتصالات و دو طرفه بودن دال،الیاف کربن تک جهته در وجه فوقانی و در دو جهت طولی و عرضی نصب گردد.البته در این پروژه به علت بحرانی بودن،مقاوم‌سازی دال در دو وجه بالا و پایین دال انجام گردید.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیرقابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب الیاف کربن تک جهته ،باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته ،باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب،می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش الیاف کربن تک جهته،نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری الیاف کربن تک جهته در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح،ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط