مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار مصالح بنایی

درخواست کارفرما

تقویت دیوار مصالح بنایی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت طولانی بودن طول عمر در ناحیه‌دیوار‌های مصالح بنایی دچار ترک‌‎های ناشی از شکست برشی شده‌اند.طبق درخواست کارفرما جهت افرایش عمر مفیدسازه،عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای تقویت دیوارهای مصالح بنایی سازه از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد .راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح دیوار باید از هرگونه مواد سیمانی، گچ، نازک کاری ودیگر آلودگی‌ها توسط چکش، فرچه سیمی و… پاکسازی‌‍ گردد.
• الیاف کربن تک جهته،برای تقویت ظرفیت برشی دیوارهای مصالح بنایی باید به صورت افقی و موازی با محور طولی دیوار نصب گردد.
• الیاف کربن تک جهته، برای تقویت ظرفیت خمشی دیوارهای مصالح بنایی باید به صورت قائم و عمود بر محور طولی دیوار نصب گردد . همچنین در این حالت الیاف کربن تک جهته باید در سیستم کف مهارگردد.برای مهار این الیاف می‌توان از الیاف کربن تک جهته ، عمود بر الیاف قائم نصب کرد .
• برای چسباندن الیاف کربن تک جهته بهتر است،از روش چسباندن تر استفاده گردد. زیرا سطح دیوار آجری، نامسطح است و با این روش الیاف کربن تک جهته از اتصال بهتری با دیوار آجری برخوردار می‌گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سعی گردد تا ترکیب ماده چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیر قابل استفاده نگردد.
• محل نصب الیاف کربن بر روی سطح دیوار باید بطور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید به طور کامل با مواد چسباننده ترکیب گردد و سپس در محل نصب گردد.
• برای از بین بردن حباب می‌توان از غلتک استفاده کرد.
• برای اطمینان از مقاوم‌سازی باید تست مقاومت انجام گردد.
نکته: ابعاد الیاف کربن تک جهته ،تعداد لایه‌ها،فواصل نصب،نحوه ترکیب مواد چسباننده و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط