مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح بتنی
المان سازه ای تیر
درخواست کارفرما جهت تغییر کاربری سازه، تیرها نیاز به مقاوم سازی دارد.
راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، کارفرما قصد تغییر کاربری سازه را دارد.در همین راستا با تغییر کاربری سازه مسلما بارهای وارده بر سازه افزایش می‌یابد. بنابراین، سازه باید از نظر ظرفیت خمشی و برشی نیز تقویت گردد.طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، ظرفیت خمشی تیرها باید افزایش یابد. در همین راستا با افزایش ظرفیت خمشی تیر، ظرفیت برشی هم باید تقویت شود.برای مقاوم سازی در این پروژه، از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• با ارزیابی تیر، ناحیه کششی معلوم گردد،تا تقویت ظرفیت خمشی در راستای آن انجام شود .
• سطح تیر بتنی، باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد.برای هموارسازی‌سطح،می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز، تمامی گوشه های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد. برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد .
• برای مقاوم سازی در راستای ظرفیت خمشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در ناحیه مشخص کششی و در وجه تحتانی تیر و در راستای محور طولی تیر نصب گردد.
• برای مقاوم سازی در راستای ظرفیت برشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در نواحی انتهایی تیر به صورت U شکل و در راستای عمود بر محور طولی به صورت ممتد نصب گردد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه‌ی تقویت ظرفیت خمشی تیر، می‌توان ابتدا و انتهای الیاف را با یک نوار U شکل از الیاف کربن تک جهته پوشش داد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه تقویت ظرفیت برشی تیر، می‌توان ناحیه بالایی U شکل را توسط نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر پوشش داد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود .
• در نهایت،تست مقاومت برای اطمینان از مقاوم سازی انجام گردد.
نکته: نحوه چیدمان الیاف، طریقه نصب، ترکیب مواد، تشخیص مقاوم سازی در جهت برشی، خمشی، خمشی-برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد .

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط