مشخصات پروژه

نوع سازه مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای دیوار برشی
درخواست کارفرما مقاوم سازی جهت تغییر کاربری
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه اسکلت بتنی و دارای دیوار برشی است.مشاهدات میدانی سازه نشان می‌دهد،تمامی مقاطع ستون و تیرها جهت تغییر کاربری سازه افزایش یافته و به همین منظور،دیوار برشی که عضوی کارآمد در تحمل بارهای جانبی و انتقال نیروها از ستون و تیر به پی است، باید مقاوم گردد. طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، برای مقاوم سازی دیوار برشی از الیاف کربن دو جهته استفاده می‌شود .راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :

  • سطح دیوار برشی باید عاری از هرگونه آلودگی گردد.
  • سطح بتن دیوار برشی نباید مرطوب باشد.
  • مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
  • سعی گردد تا ترکیب مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد، تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیر قابل استفاده نشود.
  • سطح بتن دیوار برشی و سطح الیاف کربن دو جهته به صورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
  • بعد از نصب الیاف کربن دو جهته بر روی سطح بتن دیوار برشی، باید با غلتک تمامی حباب های ایجاد شده در لایه‌های الیاف برطرف گردد .
  • الیاف باید به صورت دورپیچ بر روی سطح دیوار برشی نصب گردد تا باعث ایجاد محصورشدگی شود .
  • بعد از نصب الیاف، برای ایجاد محصور شدگی داخلی در دیوار برشی، باید الیاف کربن توسط انکر و اسپایک کربن در داخل دیوار برشی مهار گردد.
  • برای اتصال الیاف کربن با دیوار برشی و دال، می‌توان از انکر و اسپایک کربن استفاده کرد.

نکته: ابعاد و اندازه الیاف کربن دو جهته، دمای مناسب جهت نصب، نسبت های ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد .

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط