مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای

تیر فرعی

پایه پل

درخواست کارفرما ضعف در مقاومت تیر فرعی میانی پایه پل
راهکار

مقاوم سازی تیر فرعی بتنی با استفاده از ژاکت بتنی

مقاوم سازی ناحیه میانی پایه پل با الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط