مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون و سقف

درخواست کارفرما مقاوم سازی جهت تغییر کاربری سازه
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در پروژه،کارفرما قصد تغییرکاربری سازه از اداری به درمانی را دارد و به طبع تغییر کاربری سازه،مسلما بارهای وارده به سازه نیز افزایش می‌یابد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی جهت افزایش مقاومت باربری سازه شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم سازی از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:

مقاوم‌سازی ستون‌ها
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• جهت افزایش ظرفیت برشی،الیاف کربن تک جهته باید در نواحی بحرانی تعیین شده بصورت U شکل و عمود بر راستای طولی ستون نصب گردد.
• جهت افزایش ظرفیت خمشی، الیاف کربن تک جهته باید در نواحی بحرانی تعیین شده که در کشش هستند،باید بصورت موازی با محور طولی ستون نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح بتن ستون باید خشک گردد.
• سطح بتن و سطح الیاف باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته بعد از نصب بر روی سطح بتنی باید توسط غلتک حباب گیری گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد، تعداد لایه های الیاف ، نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

مقاوم‌سازی دال
• قبل از مقاوم‌سازی سازه،سطح نازک‌کاری دال بتنی باید جمع آوری گردد.
• سطح دال بتنی باید توسط ابزاری چون چکش، فرچه سیمی، سنگ تراش و… از هرگونه آلودگی نظیر گچ، پلاستر، رنگ، چربی و… پاکسازی گردد.
• ترک‌ها و آسیب‌های بتن قبل از مقاوم سازی،باید به وسیله مواد ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• الیاف کربن تک جهته به علت دو طرفه بودن دال و گیردار بودن اتصالات ‌باید به ترتیب در دوجهت طولی و عرضی و در ناحیه فوقانی دال نصب گردد.اما برای اطمینان از مقاوم‌سازی می‌توان الیاف را در دو وجه فوقانی و تهتانی نصب کرد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیر قابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته، باید به سطح تعیین شده دال بتنی نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش الیاف کربن تک جهته،نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری الیاف کربن تک جهته در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط