مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

تقویت تیر به دلیل افزایش بار

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما قصد دارد تا در طبقات بالاتر انبار ایجاد کند. در نتیجه با افزایش بار ،ظرفیت خمشی و برشی نیز باید تقویت گردد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در تیرها از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد .راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است :
• سطح تیر بتنی،باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد. برای هموارسازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز،تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم‌سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• هنگامی که ظرفیت خمشی تیری تقویت می‌گردد،ظرفیت برشی آن تیر به علت افزایش ظرفیت خمشی،ضعیف می‌شود و به همین دلیل ظرفیت برشی تیر هم باید تقویت شود.
• برای افزایش ظرفیت خمشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در وجه تحتانی و موازی با محور طولی تیر نصب گردد.
• برای افزایش ظرفیت برشی تیر ،الیاف کربن تک جهته باید به صورت ممتد در راستای عمود بر محور طولی تیر به صورت U شکل نصب گردد.
• قسمت های بالایی U، باید با نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر مهاربندی گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا ،بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد .
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست مقاومت ،برای اطمینان از مقاوم‌سازی مورد نیاز انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف،طریقه نصب،ترکیب مواد،تشخیص مقاوم‌سازی در جهت برشی، خمشی، خمشی- برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط