مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

ترمیم و مقاوم سازی ترک های قطری در سطح نمای خارجی دیوار برشی

راهکار

طبق ارزیا‌بی‌های‌ صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت عمر زیاد و نیرو های ناشی از زلزله دچار ترک‌خوردگی در وجه نمایان خارجی شده است. برای جمع آوری اطلاعات بیشتر،سطح وجه داخلی دیوار برشی،خالی از هرگونه پوسته نازک کاری گردید.طی مشاهده ها و ارزیابی‌ها ترک‌ها از نوع قطری و ناشی از شکست برشی بودند. در نتیجه سازه باید در برابر شکست برشی تقویت گردد. طبق درخواست کارفرما، عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم سازی شروع گردید.
– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، برای مقاوم سازی دیوار برشی در جهت شکست برشی، راهکار به شرح زیر است :
• سطح دیوار برشی باید عاری از هرگونه آلودگی گردد.
• سطح بتن دیوار برشی نباید مرطوب باشد.
• سطح لمینت FRP با محلول مخصوص و دستمال خشک تمیز گردد.
• ماده چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سعی گردد تا ترکیب ماده چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیر قابل استفاده نگردد.
• سطح بتن دیوار برشی به صورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• سطح لمینت FRP باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته و سپس مواد اضافی درون لایه ها توسط فشار خارج گردد.
• لمینت های FRP باید در فواصل معین مندرج در نقشه اجرایی طرح و در جهت طولی دیوار برشی و موازی با میلگرد های عرضی نصب گردد.
• این پوشش FRP باید در دو جهت دیوار برشی ایجاد گردد.
• لمینت های FRP را توسط انکر و اسپایک کربن در داخل دیوار بتنی مهارکرده تا محصورشدگی داخلی رخ دهد.
• برای اتصال لمبنت FRP با دیوار برشی و دال، می‌توان از انکر و اسپایک کربن استفاده کرد .
نکته: ابعاد و اندازه لمینت FRP ، دمای مناسب جهت نصب، فواصل نصب، نسبت های ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط