مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

مقاوم سازی دیوار برشی سازه به علت خرابی های ناشی از زلزله های پی در پی

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، سازه اسکلت بتنی همراه با دیوار برشی در معرض زلزله پی در پی قرار گرفته است.کارفرما جهت مقاوم سازی سازه، درخواست به شروع عملیات ارزیابی و طراحی کرده است.

– طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در این پروژه، در سطح دیوار برشی سازه ترک های قطری دیده می‌شود.جهت مقاوم سازی سازه، باید هر سه عامل ظرفیت برشی، خمشی و شکل پذیری تقویت گردد.به علت صرفه اقتصادی و بازدهی مناسب،برای مقاوم سازی سازه از نصب الیاف کربن دو جهته در دو وجه دیوار برشی استفاده می‌گردد . راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح دیوار برشی باید عاری از هرگونه آلودگی گردد.
• سطح بتن دیوار برشی نباید مرطوب باشد.
• ماده چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سعی گردد تا ترکیب ماده چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیر قابل استفاده نگردد.
• سطح بتن دیوار برشی و سطح الیاف کربن دو جهته به صورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن دو جهته بر روی سطح بتن دیوار برشی، باید با غلتک تمامی حباب های ایجاد شده بر روی الیاف کربن برطرف گردد.
• الیاف باید به صورت دورپیچ بر روی سطح دیوار برشی نصب گردد تا باعث ایجاد محصورشدگی شود.
• بعد از نصب الیاف، برای ایجاد محصور شدگی داخلی در دیوار برشی، باید الیاف کربن توسط انکر و اسپایک کربن در داخل دیوار برشی مهار گردد.
• برای اتصال الیاف کربن با دیوار برشی، دیوار برشی به دال و… می‌توان از انکر و اسپایک کربن استفاده کرد.
نکته: ابعاد و اندازه الیاف کربن دو جهته ، دمای مناسب جهت نصب، نسبت های ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط