مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دال

درخواست کارفرما

مقاوم سازی دال بتنی به دلیل فرسودگی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل طول عمر زیاد و اعمال بارهای دائمی،در ناحیه دال دچار افت ظرفیت خمشی شده است.به همین دلیل در شکل ظاهری دال خیزی ملایم ایجاد گردیده. برای رفع این مشکل باید ظرفیت خمشی دال را تقویت نمود.طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته،برای مقاوم سازی و ترمیم سطح دال به ترتیب از الیاف کربن و ملات ترمیمی اپوکسی استفاده می‌گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح بتن باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر روغن، رنگ، پلاستر و… گردد. سپس تمامی ترک‌ها توسط مواد ترمیم کننده اپوکسی، تعمیر گردد.
• سطح بتن باید خشک گردد.
• به دلیل ساده بودن اتصالات و یک طرفه بودن دال ، الیاف کربن تک جهته در وجه تحتانی و در جهت طولی نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیرقابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب الیاف کربن تک جهته،باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته،باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته،باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری الیاف کربن تک جهته و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط