مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

تقویت دیوار برشی

راهکار

طبق ارزیابی‎‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت عمر طولانی،در ناحیه دیوار برشی دچار افت ظرفیت خمشی و برشی شده است.طبق درخواست کارفرما برای افزایش عمر مفید سازه عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در این پروژه،برای تقویت دیوار برشی از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح دیوار برشی باید عاری از هرگونه آلودگی گردد.
• آسیب‌های سطح بتن دیوار برشی باید توسط مواد ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• ماده چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سعی گردد تا ترکیب ماده چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد،تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیرقابل استفاده نشود.
• سطح بتن دیوار برشی و سطح الیاف کربن تک جهته به صورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته بر روی سطح بتن دیوار برشی، باید با غلتک تمامی حباب‌های ایجاد شده بر روی الیاف برطرف گردد.
• الیاف کربن برای تقویت ظرفیت خمشی، باید در راستای ارتفاع دیوار نصب گردد.
• الیاف باید به صورت دورپیچ بر روی سطح دیوار برشی نصب گردد تا هم دیوار برشی را در راستای ظرفیت برشی تقویت کند و هم باعث ایجاد محصورشدگی شود.
• بعد از نصب الیاف،برای ایجاد محصورشدگی داخلی در دیوار برشی،باید الیاف کربن توسط انکر و اسپایک کربن در داخل دیوار برشی مهار گردد.
• برای اتصال الیاف کربن با دیوار برشی و دال،می‌توان از انکر و اسپایک کربن استفاده کرد.
نکته: ابعاد و اندازه الیاف کربن تک جهته ،دمای مناسب جهت نصب،نسبت‌های ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط