مشخصات پروژه

نوع سازه

کارگاه صنعتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

مقاوم سازی به علت فرسودگی

راهکار طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه کارگاه صنعتی است که به دلیل عمر زیاد دچار ضعف در ظرفیت باربری گردیده .طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی ستون‌ها از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد .راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است:
• سطح بتنی ستون باید با استفاده از چکش، فرچه سیمی، فرز و… از نازک کاری‌ها و آلودگی‌ها پاکسازی گردد.
• سطح آسیب دیده بتن باید با ملات ترمیمی اپوکسی اصلاح گردد.
• به جهت تامین مقاوم برشی در ستون،الیاف کربن تک جهته باید به صورت دورپیچ و در راستای عمود بر محور طولی ستون نصب گردد.
• به جهت تامین مقاومت خمشی در ستون،الیاف کربن تک جهته باید در راستای موازی با محور طولی ستون نصب گردد.
• برای اتصال بهتر الیاف به ستون و همچنین الیاف به محل اتصال ستون به پی و ستون به دال می‌توان از انکر و یا اسپانک استفاده کرد.
• مواد چسباننده باید مطابق با دستورالعمل ترکیب گردد.
• سطح ستون و همچنین سطح الیاف باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته آغشته شده، به سطح بتنی ستون نصب گردد.
• حباب‌های ایجاد شده در الیاف را می‌توان با استفاده از غلتک از بین برد.
• بعد از سخت شدن مواد ترمیمی و مواد چسباننده،آزمایش‌هایی برای اطمینان از مقاوم‌سازی انجام گردد.
نکته: ابعاد الیافFRP،تعداد لایه‌های مقاوم‌سازی،شرایط رطوبتی و دمایی مناسب جهت عملیات اجرایی و… باید توسط مهندسین طراح نسبت به هر پروژه ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط