مشخصات پروژه

نوع سازه

خوابگاه

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دال و تیر

درخواست کارفرما

مقاوم سازی جهت افزایش طبقات

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،مالک قصد اضافه کردن یک طبقه به طبقات سازه را دارد.به همین علت سازه باید برای بارهای مرده و زنده جدید تقویت گردد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی مقاوم سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،عضوهای تیر و دال سازه را می‌توان با الیاف FRP تقویت کرد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :

تقویت تیر بتنی
• با ارزیابی تیر، ناحیه کشیشی معلوم گردد، تا تقویت ظرفیت خمشی در راستای آن انجام گردد.
• سطح تیر بتنی، باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد. برای هموارسازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز، تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• برای مقاوم‌سازی در راستای ظرفیت خمشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در ناحیه مشخص کششی و در وجه تحتانی تیر و در راستای محور طولی تیر نصب گردد.
• برای مقاوم سازی در راستای ظرفیت برشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در نواحی انتهایی تیر به صورت U شکل و در راستای عمود بر محور طولی به صورت ممتد نصب گردد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه ی تقویت ظرفیت خمشی تیر، می‌توان ابتدا و انتهای الیاف را با یک نوار U شکل از الیاف کربن تک جهته پوشش داد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه تقویت ظرفیت برشی تیر، می‌توان ناحیه بالایی U شکل را توسط نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر پوشش داد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست، برای اطمینان از مقاومت مورد نیاز انجام شو .
نکته: نحوه چیدمان الیاف، طریقه نصب، ترکیب مواد، تشخیص مقاوم سازی در جهت برشی، خمشی،خمشی-برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تقویت دال بتنی
• قبل از مقاوم‌سازی سازه،سطح نازک‌کاری دال بتنی باید جمع آوری گردد.
• سطح دال بتنی باید توسط ابزاری چون چکش،فرچه سیمی، سنگ تراش و… از هرگونه آلودگی نظیر گچ، پلاستر، رنگ، چربی و… پاکسازی گردد.
• ترک‌ها و آسیب‌های بتن قبل از مقاوم‌سازی،باید به وسیله مواد ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• الیاف کربن تک جهته به علت یک طرفه بودن دال و ساده بودن اتصالات ‌باید به ترتیب در جهت طولی و در ناحیه تحتانی دال نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیرقابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته، باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش الیاف کربن تک جهته،نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری الیاف کربن تک جهته در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط