مشخصات پروژه

نوع سازه

بنای تاریخی گنبدی شکل

نوع مصالح

مصالح بنایی

المان سازه ای

سقف گنبدی

درخواست کارفرما

مقاوم سازی به دلیل ارزش بنا

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در این پروژه، سازه به دلیل اهمیت باید ترمیم و مقاوم‌سازی شود. در نتیجه عملیات طراحی و ارزیابی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، برای مقاوم‌‌سازی سقف گنبدی شکل بنا از الیاف و لمینت FRPاستفاده ‌می‌شود. راهکار ترمیم و مقاوم سازی بنا به شرح زیر است :
• سطح سقف گنبدی شکل بنا باید توسط چکش، فرز و … از هرگونه آلودگی پاکسازی گردد.
• ناهمواری‌ها توسط فرز برداشته و آسیب‌ها با موادی چون ملات ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• مواد چسباننده طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• محل نصب الیاف طبق طراحی‌های صورت‌گرفته مشخص و سپس سطح آن با مواد چسباننده آغشته گردد.
• لمینت‌های FRP توسط دستمالی خشک با محلولی خاص تمیز شود.
• الیاف و لمینت FRP با مواد چسباننده به طور کامل آغشته گردد.
• لمینت‌های FRP بصورت عمودی و الیاف پارچه‌ای تک جهته به صورت افقی، و با رعایت فواصل مندرج در نقشه طرح نصب گردد.
• حباب ایجاد شده در الیاف توسط غلتک و یا دیگر ابزار برطرف گردد.
• تست‌های سنجش مقاومت برای اطمینان از عملیات مقاوم‌سازی انجام گردد.
نکته : اندازه‌ها،نوع الیاف،تعداد لایه‌ها،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط