مشخصات پروژه

نوع سازه

آموزشی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

مقاوم سازی جهت افزایش عمر مفید سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما قصد افزایش عمرمفیدسازه را دارد. طبق مشاهدات میدانی از این پروژه، ترک خوردگی‌هایی ناشی از برش تیر ایجاد گردیده است.در واقع این برش می‌تواند به عوامل متعددی مربوط باشد.از جمله می‌تواند به علت خاموت گزاری نامناسب در وجه بحرانی تیر باشد. طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،تیر را باید در برابر برش مقاوم کرد و این مقاوم سازی می‌تواند با استفاده از الیاف FRP صورت گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح تیر بتنی،باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد، زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد.برای هموار سازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز، تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• به دلیل ایجاد ترک‌های برشی،تیر را در راستای ظرفیت برشی تقویت ‌می‌کنیم.به همین دلیل الیاف کربن یک جهته باید به صورت ممتد در راستای عمود بر محور طولی تیر به صورت U شکل نصب گردد.
• قسمت های بالایی U،باید با نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر نصب گردد تا مهاربندی انجام گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه،ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست،برای اطمینان از مقاومت مورد نیاز انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف،طریقه نصب،ترکیب مواد،تشخیص مقاوم سازی در جهت برشی، خمشی، خمشی-برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط