مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای دال سقف یک طرفه
درخواست کارفرما

مقاوم سازی به علت عبور و مرور زیاد وسایل نقلیه روی دال پارکینگ که باعث خیز شده است.

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، قسمت دال پارکینگ سازه به علت بار زیاد دائمی دچار خیز با شدت کم و ترک‌های ریز پی‌درپی شده است..طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید .

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،جهت ترمیم سطح دال بتنی و رفع خیز به ترتیب از ماده ترمیمی بتن و لمینت FRP استفاده می گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح بتن باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر روغن، رنگ، پلاستر و… گردد. سپس تمامی ترک ها توسط مواد ترمیم کننده اپوکسی، تعمیر گردد.
• سطح بتن باید خشک گردد.
• به دلیل ساده بودن اتصالات و یک طرفه بودن دال ، لمینت FRP در وجه تحتانی و در جهت طولی نصب می‌گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیرقابل استفاده نشود.
• سطح لمینت های FRP باید توسط دستمال خشک و محلول مخصوص تمیز گردد .
• سطح بتن در محل نصب لمینت های FRP، باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد .
• لمینت های FRP باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته و مواد اضافی داخل آن با فشار خارج گردد .
• لمینت هایFRP ، باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری لمینت FRP و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط