مشخصات پروژه

نوع سازه

اداری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دال

درخواست کارفرما

مقاوم سازی جهت قرار دادن برخی تاسیسات روی بام

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، کارفرما ملزم به قرار دادن برخی تاسسات در بام سازه است.درپی این درخواست باید ظرفیت باربری دال سازه در برابر این بارها تقویت گردد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم سازی دال بتنی دو طرفه از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• قبل از مقاوم سازی سازه، سطح نازک کاری دال بتنی باید جمع آوری گردد.
• سطح دال بتنی باید توسط ابزاری چون چکش، فرچه سیمی، سنگ تراش و… از هرگونه آلودگی نظیر گچ، پلاستر، رنگ، چربی و… پاکسازی گردد.
• ترک ها و آسیب های بتن قبل از مقاوم سازی، باید به وسیله مواد ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• الیاف کربن تک جهته به علت دو طرفه بودن دال و گیردار بودن اتصالات ‌باید به ترتیب در دوجهت طولی و عرضی و در ناحیه فوقانی دال نصب گردد. اما به جهت اطمینان از مقاوم سازی الیاف کربن تک جهته در این پروژه در دو وجه پایینی و بالایی دال نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیرقابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب الیاف کربن تک جهته، باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته،باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته،باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش الیاف کربن تک جهته، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری الیاف کربن تک جهته و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط