مشخصات پروژه

نوع سازه مسجد
نوع مصالح مصالح بنایی
المان سازه ای سقف
درخواست کارفرما مقاوم سازی به دلیل اهمیت سازه
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما قصد دارد تا بنای مذهبی موجود را به دلیل اهمیت سازه مقاوم‌سازی کند.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی نیز شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سقف گنبدی شکل سازه به علت قرار گرفتن در معرض باد،باران و تابش مستقیم آفتاب دچار آسیب شده است. به علاوه عمر زیاد سازه از مقاومت سازه کاسته است. در نهایت طبق بررسی‌ها تصمیم بر انجام مقاوم‌سازی با الیاف کربن تک جهته گرفته شد. راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح فوقانی و خارجی سقف گنبدی شکل سازه باید توسط چکش، فرز و… از هرگونه آلودگی، برآمدگی، ناهمواری و… مبرا گردد.
• سطوح آسیب دیده،با مواد ترمیمی نظیر مواد اپوکسی ترمیم گردد.
• مواد چسباننده طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سطوح مندرج در نقشه طرح باید به مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته شود.
• الیاف بر روی سطوح نصب،سپس با غلتک حباب گیری شود.
• بعد از سخت شدن مواد،باید تست‌هایی جهت اطمینان از نتایج عملیات مقاوم‌سازی انجام گردد.
نکته: محل نصب،نحوه ترکیب مواد چسباننده،دما و رطوبت مناسب جهت اجرای عملیات و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط