مشخصات پروژه

نوع سازه مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای

سقف تیرچه بلوک

درخواست کارفرما

مقاوم سازی به علت تغییر کاربری سازه

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه ، به علت تغییر کاربری سازه و ایجاد بارهای بیشتر از ظرفیت باربری، سیستم ثقلی سازه باید تقویت گردد. طبق درخواست کارفرما، عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، برای مقاوم سازی سقف تیرچه بلوک از نصب لمینت FRP استفاده می‌گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• تمامی پوسته نازک کاری سطح، باید برداشته شود .
• سطح بتن تیرچه ها باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر چربی، گچ، پلاستر و… باشد. این کار را می‌توان با استفاده از ابزاری چون فرچه سیمی، فرز و… انجام داد .
• سطح آسیب دیده بتن تیرچه ها با استفاده از مواد ترمیمی اپوکسی، ترمیم گردد .
• لمینت های FRP در اندازه های مندرج در نقشه طرح توسط قیچی بریده شود .
• سطح لمینت های FRP باید توسط محلول مخصوص و پارچه خشک تمیز شود .
• سطح بتنی تیرچه ها باید عاری از رطوبت باشد .
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد .
• سعی گردد تا مواد برای هر مرحله به صورت جداگانه و به اندازه نیاز ترکیب شود.
• سطح بتن تیرچه ها، با ماده چسباننده آغشته گردد .
• لمینت های FRP باید با مواد چسباننده آغشته و با فشار، مواد اضافی داخل لایه ها خارج گردد .
• لمینت های FRP در سطح بتن تیرچه ها، طبق فواصل و جهات مندرج در نقشه اجرایی طرح نصب گردد .
• بعد از سخت شدن مواد چسباننده، برای اطمینان از عملیات مقاوم سازی باید تست‌های مقاومتی انجام گردد .
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد .
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری لمینت FRP و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط